Softwarelicentieovereenkomts voor Eindgebruikers van Tekla- en CSC-Software

BELANGRIJK: LEES ZORGVULDIG: 

HET TEKLA- OF CSC-SOFTWAREPRODUCT WAARIN DEZE OVEREENKOMST IS OPGENOMEN, SAMEN MET ELEKTRONISCHE EN GEDRUKTE DOCUMENTATIE  (GEZAMENLIJK DE "SOFTWARE” GENOEMD), WORDT BESCHERMD DOOR AUTEURSRECHT EN ANDERE WETTEN EN INTERNATIONALE VERDRAGEN MET BETREKKING TOT INTELLECTUEEL EIGENDOM. ONBEVOEGDE REPRODUCTIE, WEERGAVE, MODIFICATIE OF DISTRIBUTIE VAN DEZE SOFTWARE OF ENIG DEEL ERVAN KAN CIVIELRECHTELIJKE EN STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID TOT GEVOLG HEBBEN EN ZAL WORDEN VERVOLGD MET ALLE MIDDELEN DIE DE WET TOESTAAT. 

U HEBT TWEE ALTERNATIEVEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DEZE SOFTWARE:

ALTERNATIEF 1:    

ALS U HET RECHT HEBT VERKREGEN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN ONDER “COSLA” (CUSTOMER ORDER AND SOFTWARE LICENSE AGREEMENT [KLANTORDER EN SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST]) MET TEKLA CORPORATION (“TEKLA”) OF EEN BEVOEGDE WEDERVERKOPER VAN TEKLA, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE COSLA EN GELDEN DE VOORWAARDEN VAN DE COSLA VOOR UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE; OF 

ALTERNATIEF 2:    

ALS U DE SOFTWARE ONLINE HEBT VERKREGEN VAN EEN DOOR TEKLA GELEVERDE WEBSERVICE, MAG U DE SOFTWARE UITSLUITEND GEBRUIKEN CONFORM DE HIERONDER BESCHREVEN VOORWAARDEN VAN DE “EULA” (END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT [SOFTWARELICENTIE-OVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS]) DIE EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U ALS INDIVIDU OF DE BEDRIJFSENTITEIT OF ORGANISATIE DIE DOOR U WORDT VERTEGENWOORDIGD (GEZAMENLIJK AANGEDUID ALS “U”) EN TEKLA CORPORATION VORMT. 

DOWNLOADEN, INSTALLEREN, OPENEN KOPIËREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ENIGE DELEN ERVAN OF ENIGE BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE IS VERBODEN EN VORMT EEN SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN TEKLA CORPORATION IN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE. 

IN DE BIJGELEVERDE DOCUMENTATIE VINDT U INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE INSTALLATIE. 

OPMERKING MET BETREKKING TOT ALTERNATIEF 2:

HET GEBRUIK VAN EIGEN TESTGEGEVENS OM UZELF TE VERZEKEREN VAN DE KWALITEIT VAN DE RESULTATEN EN WERKING VAN DE SOFTWARE VOORDAT U DEZE GAAT GEBRUIKEN, IS OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID.  TEKLA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR NETWERKTRANSMISSIES VAN SOFTWARE DIE DEELS OF GEHEEL MISLUKKEN, VERLOREN GAAN OF ANDERSZINS INCORRECT WORDEN UITGEVOERD.

DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP "IK GA AKKOORD": (I) ACCEPTEERT U EN STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN VAN DE EULA VAN TEKLA; (II) BEVESTIGT U DAT U DEZE EULA HEBT GELEZEN EN (III) BEVESTIGT U VOORTS DAT DEZE EULA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN EN TOEPASSELIJKE BEPERKINGEN EN RESTRICTIES TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE BEVAT.  DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP "IK GA AKKOORD" ERKENT U VERDER OOK DAT U EEN BEVOEGDE GEBRUIKER BENT VAN DEZE SOFTWARE EN DAT UW INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE LEGAAL IS EN TOEGESTAAN ONDER DEZE EULA. ALS U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT, MOET U OP DE KNOP "ANNULEREN" KLIKKEN.

1    SOFTWAREDEFINITIE EN LICENTIEPARAMETERS

1.1    Zoals gebruikt in deze Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA”) betekent de term “Software” het softwareproduct van Tekla in de vorm van objectcode, of enig deel daarvan, en alle daarbij behorende gedrukte, online en/of elektronische documentatie (hierna “Documentatie” genoemd), plus eventuele onderhoudsversies die op gezette tijden op grond van deze EULA aan u kunnen worden verstrekt door Tekla. “CSC-software” betekent Software die door Tekla op de markt wordt gebracht en wordt verkocht onder de merknaam “CSC”.

1.2    Zoals gebruikt in deze EULA worden de “Licentieparameters” voor elk van toepassing zijnde licentietype gedefinieerd zoals hieronder is aangegeven. In het kader van de licentieparameters gelden de volgende betekenissen: 
a)    “Abonnementsperiode” betekent de looptijd van uw licentieabonnement zoals vermeld op het aankoopformulier van uw licentieabonnement.  
b)    “Gebied” betekent het land waarin u woont of gevestigd bent, en 
c)    ”Partner” betekent een andere entiteit die door u of samen met u wordt bestuurd, waarbij "bestuur" bestaat uit het recht om 50% of meer van de directieleden van een entiteit of van personen die een gelijkwaardige functie uitoefenen te benoemen of te ontslaan, ofwel op grond van het bezit van aandelen die recht geven op 50% of meer van het aantal stemmen bij een algemene vergadering van een dergelijke entiteit, ofwel anderszins, zolang als een dergelijk bestuur indirect of direct bestaat. 

1.2.1    Commerciële binnenlandse licentie
a)    Gebruik van de Software: binnen het Gebied voor uw commerciële doeleinden;
b)    Licentielooptijd: totdat de Abonnementsperiode is verstreken;
c)    Aangesloten gebruikers: U en/of Uw werknemers en/of de werknemers van Uw Partners, voor zover van toepassing.

1.2.2    Commerciële ondernemingslicentie (geldt niet voor CSC-software)
a)    Gebruik van de Software: wereldwijd voor Uw commerciële doeleinden en die van Uw Partners, voor zover van toepassing.
b)    Licentielooptijd: totdat de Abonnementsperiode is verstreken;
c)    Aangesloten gebruikers: U en/of Uw werknemers en/of de werknemers van Uw Partners en Professionele consultants, voor zover van toepassing.

1.2.3    Opleidings- of trainingslicentie
a)    Gebruik van de Software: voor Uw opleidingsdoeleinden uitsluitend binnen het Gebied. Gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten.
b)    Licentielooptijd: tot het eind van het kalenderjaar waarin de Licentie is aangeschaft;
c)    Aangesloten gebruikers: U en/of Uw deelnemende studenten, voor zover van toepassing.

1.2.4    Evaluatielicentie
a)    Gebruik van de Software: uitsluitend bedoeld voor technische of commerciële evaluatie of demonstratie door U binnen het Gebied. Gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten; 
b)    Licentielooptijd: dertig (30) kalenderdagen;
c)    Aangesloten gebruikers: U en/of Uw werknemers, voor zover van toepassing.

1.3    Mits Tekla ermee instemt en u de van toepassing zijnde kosten betaalt, mag U Uw op een abonnement gebaseerde licentie vervangen door een licentie met een eeuwigdurende Licentielooptijd.

2    VERLENING VAN LICENTIE

2.1    De Software wordt door Tekla in licentie gegeven, niet verkocht. Afhankelijk van de van toepassing zijnde Licentieparameters en uw nakoming van de voorwaarden van deze EULA, verleent Tekla U hierbij een niet-exclusieve, niet-toewijsbare en/of niet-overdraagbare (behalve voor zover is toegestaan op grond van de Licentieparameters) en niet onder sublicentie te gebruiken licentie (“Licentie”) om de Software te downloaden, te installeren, te gebruiken, weer te geven en uit te voeren op een computer, met inbegrip van werkstations, terminals of andere digitale elektronische apparaten ("Apparatuur") die voldoen aan de minimale configuratievereisten die in de Documentatie zijn uiteengezet. Elke door u verkregen Licentie geeft recht op één Aangesloten gebruiker van de Software tegelijk.

2.2    Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere licentieovereenkomsten tussen Partijen behorend bij huidige of eerdere versies van de Software en voor alle bepalingen in enige dergelijke eerdere overeenkomst die momenteel geldig en van kracht zijn en die inconsistent zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst, wordt hierbij nadrukkelijk overeengekomen dat deze worden gewijzigd en aangepast aan deze Overeenkomst.

2.3    De Software en alle erin opgenomen patenten, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Tekla en haar licentiegevers, voor zover van toepassing.

2.4    De Software bevat waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Tekla en/of haar licentiegevers en U dient te waarborgen dat de Partners en elke andere persoon aan wie U toegang tot de Software hebt verleend zich evenals Uzelf onthouden van het volgende: (i) het openbaar maken van enig deel van de Software aan enige derde, of (ii) enige derde toestaan om de Software te gebruiken, of (iii) toestaan dat enige kopie van de Software wordt onttrokken aan Uw bezit of beheer of dat van Uw Partners, behalve wanneer dit anderszins in de Documentatie uitdrukkelijk is toegestaan. 

2.5    U of een Partner (mits de Licentieparameters dat toestaan) heeft het recht om uitsluitend voor archiefdoeleinden een redelijk aantal reservekopieën van de Software te maken. Een dergelijke kopie is in alle opzichten onderworpen aan deze voorwaarden en wordt geacht een onderdeel van de Software te vormen. 

2.6    U dient ervoor te zorgen dat elke kopie van de Software conform Clausule 2.5 originele aanduidingen van het intellectuele eigendomsrecht van Tekla bevat (inclusief auteursrechtvermeldingen en dergelijke) en kennisgevingen waarin wordt gesteld dat de Software vertrouwelijke informatie van Tekla bevat.  U dient zich te houden aan alle aanwijzingen van Tekla ten aanzien van de vorm of inhoud van dergelijke aanduidingen en kennisgevingen.

2.7    U zult waarborgen dat Uzelf en Uw Partners zich onthouden van het volgende:
a)    de Software geheel of gedeeltelijk kopiëren, behalve voor zover is toegestaan in Clausule 2.5;
b)    de Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, uitbreiden of samenvoegen met andere software of documentatie;
c)    de Software toewijzen, overdragen (behalve aan Partners, mits toegestaan onder de Licentieparameters), distribueren, verkopen, leasen, verhuren, onder sublicentie uitgeven, in rekening brengen of anderszins verhandelen of belasten of deze beschikbaar maken voor enige derde of de Software gebruiken om servicebureaudiensten of vergelijkbare diensten aan derden te leveren;
d)    de Software geheel of gedeeltelijk aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren of de broncode van de Software toegankelijk maken;
e)    gebruik van de Software door duplicatie mogelijk maken door middel van virtualisatie of een vergelijkbare technologie;
f)    de Software gebruiken om andere software te ontwikkelen, met uitzondering van geprogrammeerde onderdelen of uitvoerbare bestanden voor eigen gebruik, die werken met de Open API van de Software (“Applicaties”).
g)    Applicaties ontwikkelen voor derden, tenzij U of een Partner lid is van het programma voor ontwikkelaars van Tekla, behalve zoals is toegestaan via de Tekla Online Service;
h)    handelsmerken, handelsnamen logotypen of andere symbolen van Tekla of verwarrende vergelijkbare merken, namen of symbolen of internetdomeinnamen die dergelijke handelsmerken, handelsnamen of symbolen bevatten direct of indirect registreren of pogen te registreren.

2.8    Risico's voortkomend uit de Softwaremedia en Licentiesleutel(s) (indien van toepassing) worden bij levering aan u overgedragen.  In het geval dat de Softwaremedia of enige apparatuur waarop de Software is geïnstalleerd zoek raakt of gestolen wordt, dient u Tekla hiervan zonder onnodig vertraging op de hoogte te stellen en wordt Uw Licentie voor het gebruik van de Software, hetzij via reservekopieën of anderszins, opgeschort totdat daarvoor een vervangende Licentiesleutel (indien van toepassing) is geleverd. 

2.9    Wanneer u apparatuur op wat voor manier dan ook weggooit, dient U de Software eerst van de apparatuur te verwijderen en ervoor te zorgen dat Partners dat ook doen, en dient u alle andere noodzakelijke stappen uit te voeren om te voorkomen dat de Software of een deel daarvan in het bezit van een derde komt. Als u in dit opzicht in gebreke blijft, wordt dit beschouwd als een inbreuk op deze EULA.

2.10    U dient Tekla onmiddellijk op de hoogte te stellen als U kennis neemt van (i) enige inbreuk op de verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de Software, of (ii) enige inbreuk (hetzij feitelijk, hetzij vermeend) op de intellectuele eigendomsrechten van Tekla met betrekking tot de Software, of (iii) enig onbevoegd gebruik van de Software door een persoon, en u dient alle redelijke hulp te verlenen aan Tekla met betrekking tot enige aanklacht of andere juridische stappen die voortvloeien uit een dergelijke gebeurtenis. 

3    RECHT OP CONTROLE

3.1    Tekla kan op elk gewenst moment Uw naleving van de voorwaarden van deze EULA controleren (“Controle”) of daartoe een externe controleur benoemen. Tekla dient U minimaal vijf (5) dagen tevoren in kennis te stellen van een dergelijke Controle, behalve wanneer de Controle elektronisch wordt uitgevoerd in overeenstemming met Clausule 3.3 hieronder. 

3.2    In verband met de Controle dient u alle redelijke hulp en samenwerking te bieden en een zodanige toegang tot gebouwen, systemen en materialen als noodzakelijk is om de naleving van deze EULA door U en Uw Partners te kunnen vaststellen. 

3.3    Behoudens het voorgaande kan de Controle ook elektronisch worden uitgevoerd met behulp van de controlefunctionaliteit van de Software, mits U daar tevoren door Tekla van op de hoogte bent gesteld.

3.4    Als uit de resultaten van de Controle blijkt dat U of een Partner, indien van toepassing, inbreuk heeft gemaakt op de voorwaarden van de Licentie, dient U een dergelijke inbreuk onmiddellijk te verhelpen, ofwel door aanschaf en betaling van aanvullende licenties, of anderszins, en dient u onverminderd de rechten of rechtsmiddelen die Tekla ter beschikking staan Tekla te compenseren voor de redelijke kosten van de Controle. 

3.5    U dient een nauwkeurige en voldoende gedetailleerde boekhouding, evenals documenten en archieven bij te houden en dit ook van Uw Partners te eisen, zodat Tekla effectief haar rechten op grond van deze Clausule 3 kan uitoefenen.  

4    BEPERKTE GARANTIE

4.1    Tekla garandeert dat de Software wezenlijk in overeenstemming met de Documentatie werkt voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de levering. Mits U Tekla op de hoogte hebt gesteld van fouten of defecten als gevolg waarvan de Software materieel niet in overeenstemming met de Documentatie werkt (“Fout”), zal Tekla tijdens deze periode de Fout repareren door U naar goeddunken en op kosten van Tekla ofwel instructies voor het vermijden van de Fout te leveren of een onderhoudsversie.

4.2    Tegen betaling van het geldende tarief kunt U support, onderhoud en services van Tekla aanschaffen. Raadpleeg de huidige Documentatie als u wilt weten wat dergelijke services inhouden en of ze beschikbaar zijn. 

4.3    De beperkte garantie die door deze EULA wordt geboden en de door Tekla geboden services zijn uitsluitend beschikbaar als u over een bewijs van aankoop en/of registratie van een bevoegde bron beschikt.

5    INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1    Indien Uw gebruik van de Software in overeenstemming met deze EULA de intellectuele eigendomsrechten van een derde schendt, kan Tekla naar eigen goeddunken en op eigen kosten:
a)    het recht om de Software te blijven gebruiken voor U verwerven; of
b)    de Software die inbreuk maakt geheel of gedeeltelijk vervangen door software die functioneel gelijkwaardig is; of
c)    deze EULA en de Licentie beëindigen en U de licentiekosten terugbetalen of het saldo daarvan dat betrekking heeft op de gehele Software of op het gedeelte dat inbreuk maakt.

5.2    Bovenstaande Clausule 5.1 vermeldt de enige verplichtingen van Tekla en Uw enige en exclusieve rechtsmiddelen met betrekking tot enige feitelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden die ontstaat als gevolg van het gebruik van de Software.

6    BEËINDIGING

6.1    Deze EULA wordt van kracht wanneer U op de knop “Ik ga akkoord” klikt of op enige andere wijze aangeeft dat U deze EULA hebt gelezen en ermee akkoord gaat om u aan deze EULA te houden, en blijft van kracht totdat de in Clausule 1.2 vermelde Licentielooptijd is verstreken, tenzij deze EULA eerder wordt beëindigd in overeenstemming met deze Clausule 6.

6.2    Deze EULA en de op grond daarvan verleende Licentie kan met directe ingang worden beëindigd door Tekla of door U als:
a)    de andere partij materieel niet heeft voldaan aan een van de verplichtingen en nalaat dit op te lossen binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van de noodzaak van een dergelijke oplossing; of
b)    (i) de andere partij failliet gaat, of (ii) enige gerechtelijke actie wordt ondernomen om de andere partij als failliet of insolvent te verklaren, of (iii) een curator wordt benoemd voor de bedrijfsmiddelen van de andere partij, of (iv) als de andere partij een partnerschap is, als een van de partners van de partnerschap failliet wordt verklaard of een opdracht uitvoert ten gunste van zijn/haar schuldeisers of anderszins een overeenkomst heeft met zijn/haar schuldeisers, of (v) de andere partij betrokken is in een vergelijkbare zaak in enige andere jurisdictie, of (vi) de andere partij in het algemeen niet in staat is om zijn of haar schulden te betalen als en wanneer deze opeisbaar zijn.

6.3    Ongeoorloofd gebruik van de Software waarbij niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de Licentie krachtens deze EULA wordt altijd beschouwd als een materiële inbreuk op deze EULA en geeft Tekla het recht om deze EULA en de op grond daarvan verleende Licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bovendien kan de benadeelde partij deze EULA en de daaronder verleende Licentie beëindigen krachtens Clausule 8.3.

6.4    Beëindiging van deze EULA doet geen afbreuk aan de door een partij verworven rechten of andere rechtsmiddelen die een partij ter beschikking staan. Na beëindiging van deze EULA dient u de Software en alle kopieën daarvan onmiddellijk aan Tekla te retourneren of te vernietigen en schriftelijk aan Tekla te verklaren dat dit vernietigen is gebeurd.

6.5    Beëindiging van deze EULA is niet van invloed op de geldigheid van enige bepaling van deze EULA die uitdrukkelijk of impliciet is bedoeld om van kracht te blijven na een dergelijke beëindiging.

7    UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

MET UITZONDERING VAN DE GARANTIES UIT CLAUSULE 4, DIE DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN ZIJN DIE TEKLA U BIEDT, EN AFHANKELIJK VAN VERPLICHTE BEPALINGEN UIT VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, WORDT DE SOFTWARE GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN BIEDT TEKLA GEEN ENKELE ANDERE EXPLICIETE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE OF DE DOCUMENTATIE. TEKLA WIJST NADRUKKELIJK ENIGE ANDERE GARANTIE AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, DAARONDER ONDER MEER BEGREPEN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GARANTIES DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OF GARANTIES DIE ANDERSZINS WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR WETGEVING OF HANDELSGEWOONTEN. TEKLA GARANDEERT MET NAME NIET DAT DE SOFTWARE:
a)    GESCHIKT IS VOOR HET DOOR U BEOOGDE GEBRUIK;
b)    WERKT OP EEN ONONDERBROKEN EN FOUTLOZE MANIER OF DAT TEKLA OF EEN DERDE EVENTUELE FOUTEN ZAL CORRIGEREN OF SUPPORTVERZOEKEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE ZAL OPLOSSEN;
c)    SAMENWERKT MET ANDERE SOFTWAREPRODUCTEN DAN DE PRODUCTEN DIE IN DE DOCUMENTATIE VERMELD STAAN; OF 
d)    WERKT MET ANDERE HARDWARE OF HARDWARECONFIGURATIES DAN DIE WELKE VOLDOEN AAN DE IN DE DOCUMENTATIE VASTGESTELDE MINIMUMEISEN.
NIETS IN HET VOORGAANDE ZAL EEN BEPERKING VORMEN VAN HET EFFECT VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD ALS GEVOLG VAN VERPLICHTE BEPALINGEN UIT VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.

7.1    TEKLA WIJST HET VOLGENDE AF:
a)    AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ENIG VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTVERLIES, PRODUCTIEVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN GEBRUIK, EN ELK SOORT INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF CONSEQUENTIËLE VERLIEZEN OF SCHADES, HETZIJ ALS GEVOLG VAN EEN ACTIE IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT CONTRACTBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VRIJWARING OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, EN ONGEACHT OF EEN VAN BEIDE PARTIJEN OP DE HOOGTE IS GESTELD OF ZICH BEWUST WAS VAN DE MOGELIJKHEID, HET BESTAAN OF DE AARD VAN DERGELIJKE SCHADE; EN
b)    AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD DIE ONTSTAAT ALS GEVOLG VAN NUCLEAIRE, RUIMTEVAART- OF LUCHTVAARTACTIVITEITEN; EN
c)    AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD DIE ONTSTAAT ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE APPLICATIES DIE DOOR U OF UW PARTNERS ZIJN ONTWIKKELD, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF DEZE NU IS AFGELEID UIT CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VRIJWARING OF ANDERSZINS.

7.2    DE MAXIMALE FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID VAN TEKLA IN HET KADER VAN DEZE EULA IS BEPERKT TOT, EN ZAL NIET HOGER ZIJN DAN, EEN BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET HET GEAGGREGEERDE BEDRAG VAN DE LICENTIEKOSTEN DIE DAADWERKELIJK DOOR U IN HET KADER VAN DEZE EULA ZIJN BETAALD.

7.3    DEZE CLAUSULE 7 BEHOUDT ZIJN GELDIGHEID WANNEER DEZE OVEREENKOMST OM ENIGE REDEN AFLOOPT OF WORDT BEËINDIGD.

8    ALGEMEEN

8.1    U moet:
a)    Ervoor zorgen dat de personen die werken met of controle houden op de werking van de Software voldoende gekwalificeerde personen zijn;
b)    Controleren en testen of de resultaten van berekeningen, waaronder onder meer items die met behulp van de Software zijn ontworpen en gegevensverwerking die door de Software wordt uitgevoerd, correct en nauwkeurig zijn, en ervoor zorgen dat hun correctheid geverifieerd wordt door een voldoende gekwalificeerde persoon of, indien van toepassing, een gekwalificeerde civiele/bouwkundige ingenieur. 

8.2    U verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van Tekla, Tekla BIMsight of enig ander handelsmerk van Tekla of een onderdeel daarvan, hetzij alleen, hetzij in combinatie met enig ander merk of apparaat of met enig merk dat daar verwarrend veel op lijkt, tenzij met uitdrukkelijke goedkeuring van Tekla en in overeenstemming met de instructies van Tekla.

8.3    De voorwaarden, geldigheid en prestaties van deze EULA worden bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Finland en de partijen gaan er hierbij mee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van een rechtbank met competente jurisdictie in Finland. In het geval U deze EULA of een bepaling daarvan ongeldig of onuitvoerbaar acht als gevolg van verplichte bepalingen uit van toepassing zijnde wetgeving, dient u Tekla daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

8.4    Als enige bepaling van deze EULA door een rechtbank of administratieve instantie met competente jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van dergelijke bepaling niet van invloed zijn op andere bepalingen van deze EULA en alle bepalingen die niet worden beïnvloed door dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid blijven ten volle van kracht. De partijen gaan er hierbij mee akkoord te pogen om hierboven genoemde ongeldige of onuitvoerbare bepalingen te vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling die zoveel mogelijk de economische, wettelijke en commerciële doelstellingen van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling mogelijk maakt. Indien de partijen geen vervangende bepaling(en) kunnen vinden waarnaar hierboven wordt verwezen en indien de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en) waarnaar hierboven wordt verwezen een van beide partijen een aanzienlijk voordeel ontneemt dat oorspronkelijk werd voorzien, heeft de benadeelde partij het recht deze EULA te beëindigen in overeenstemming met Clausule 6.3.

8.5    Zonder afbreuk te doen aan Uw recht om Uw Partner(s) toestemming te geven de Software te gebruiken binnen de van toepassing zijnde Licentieparameters, kunnen deze EULA of Uw rechten en plichten op grond daarvan niet worden toegewezen, overgedragen, of van licentie of sublicentie worden voorzien.

8.6    Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige vertraging in of voor het falen van de uitvoering van verplichtingen als die vertraging of dat falen wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de controle van de partijen vallen, daaronder onder meer begrepen brand, stakingen, opstanden, demonstraties, embargo's, gebrek aan onderdelen of voorschriften van enige civiele of militaire autoriteit.

8.7    De verklaring van afstand van een schending of verzuim in verband met enige bepaling van deze EULA door een van beide partijen wordt niet geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige volgende schending of verzuim in verband met dergelijke bepalingen, noch zal vertraging of weglating door een van beide partijen om enig recht, enige macht of enig privilege uit te oefenen of te gebruiken die de partij op grond van deze EULA heeft of kan hebben, dienen als een verklaring van afstand van enige schending of verzuim door de andere partij.

8.8    Enige kennisgeving, enig verzoek, enige instructie of ander document dat onder deze EULA wordt gegeven, zal worden bezorgd of verzonden via vooraf betaalde post, per fax of via andere elektronische middelen op het adres van de ontvangende partij en dergelijke kennisgeving of ander document wordt beschouwd als zijnde behandeld, indien bezorgd door een koerier, op het moment van levering of, indien verzonden per post, twee (2) dagen na verzending. Kennisgevingen of andere documenten die worden verzonden per fax of ander elektronisch middel worden beschouwd als zijnde ontvangen wanneer van de afzender een elektronische bevestiging wordt ontvangen.

8.9    U dient alle informatie (schriftelijk dan wel mondeling) vertrouwelijk te houden met betrekking tot het bedrijf en de zaken van Tekla die u hebt verkregen of ontvangen voor de totstandkoming van deze EULA (“Vertrouwelijke informatie”) en U dient ervoor te zorgen dat Uw Partners evenals Uzelf dergelijke Vertrouwelijke informatie niet aan een derde openbaar maken, met uitzondering van Uw werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers of die van Uw Partners, die deze informatie op basis van strikte noodzakelijkheid mogen ontvangen. Voornoemde verplichting geldt niet voor Vertrouwelijke informatie die:
a)    al in Uw bezit is en die U niet hebt verkregen als gevolg van een schending van deze Clausule 8.8; of
b)    zich in het publieke domein bevindt en daar niet terecht is gekomen als gevolg van een schending van deze Clausule 8.8.

8.10    Niettegenstaande het voorgaande bent U gerechtigd om Vertrouwelijke informatie openbaar te maken in het geval een dergelijke openbaarmaking vereist is krachtens wetgeving, een decreet of order uitgevaardigd door bevoegde autoriteiten, of de rechtsorde, mits U (i) alleen het deel van de Vertrouwelijke informatie openbaar maakt waartoe u verplicht bent, (ii) de ontvanger van de Vertrouwelijke informatie informeert over het feit dat de vrijgegeven informatie vertrouwelijk is en, indien van toepassing, een redelijke inspanning verricht om te waarborgen dat de informatie door de ontvanger vertrouwelijk wordt gehouden, en (iii) Tekla onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke vrijgave van Vertrouwelijke informatie, waarbij u moet aangeven welke informatie openbaar is gemaakt, aan wie dit is gebeurd en op grond van welke omstandigheden u verplicht was de informatie openbaar te maken.

8.11    U dient alle dergelijke stappen te ondernemen die van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de bepalingen van Clausule 8.8 worden nageleefd door Uw werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers en door die van Uw Partners.

8.12    Voor de Software of delen daarvan kan een embargo en exportbeperking gelden. U dient alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot embargo's en exportbeperkingen na te leven, met name die van de Verenigde Staten en de Europese Unie die van tijd tot tijd van kracht zijn.